Cílem projektu FamilEU je vytvořit digitální školicí příručku pro lektory zaměřující se na vzdělávání dospělých a profesionály pracující v oblasti rodinné péče s několikaletými zkušenostmi v oboru. Úkolem projektu FamilEU je vědomostně připravit sociální pracovníky a jiné relevantní představitele působící v oblasti sociálních služeb a nabízet školení pro členy rodin, kteří tak získají potřebné znalosti a schopnosti, aby mohli podporovat znevýhodněné členy své rodiny a usnadnit jim tak jejich začlenění do společnosti a vstup na trh práce. Projekt FamilEU poskytuje nezbytné praktické, teoretické a pedagogické struktury pro školení profesionálů zajišťujících sociální služby, kteří tak budou kompetentní vzdělávat EU rodiny, aby byly schopné efektivně čelit sociálním, ekonomickým a pracovním výzvám.

Během posledních desetiletí se projevily mnohé nevýhody tohoto vývoje: zvyšující se náklady na profesionální podporu rodin, s čímž souvisí skutečnost, že sociální podpora ze strany státu začíná být nedostačující. Je nezbytné, aby byly sníženy výdaje státu a zvýšena flexibilita systému sociálního zabezpečení. Je třeba přehodnotit organizaci celkové podstaty sociální pomoci. Profesionálové musí být schopni poskytovat pomoc jiným způsobem, s nižšími náklady, se silným zaměřením na posílení znevýhodněných rodin, musí se zaměřovat na dlouhodobé řešení problému a školit občany, kteří tak budou čím dál tím méně vyžadovat profesionální podporu.

Projekt FamilEU proto usiluje o integraci potenciálu současné digitalizace a hledá inovativní vzdělávací prostředky pro občany EU, kteří by zvýšili celkovou úroveň vědomostí v oblasti sociálních služeb, a hledá jejich celkovou dostupnost. Cílem projektu FamilEU je vytvořit online školicí modul, který bude rozvíjet úroveň vědomostí dospělých členů rodin nacházejících se ve vážné sociálně ekonomické situaci, aby mohli působit jako sociální pracovníci.

Filozofie a koncepce projektu je směřovaná v souladu s právními předpisy EU a rámcovým programem Horizon 2020: cílem je vytvořit společnou, inovativní a bezpečnou společnost, jejíž obyvatelé pocítí sociální soudržnost a budou přispívat k rozvoji možností zvyšování produktivity a efektivity práce. Tento projekt nabízí školení pro dospělé členy rodin, které čelí sociálním nebo ekonomickým problémům, a usiluje tak o sociální začlenění a zapojení občanů na trhu práce, jak bylo propagováno v programu Horizon 2020. Projekt má možnost se stát jednou z aktivit na cestě k dosažení cílů programu Horizon 2020. Problematika sociální exkluze je v jednotlivých zemích různě rozsáhlá a také různě intenzivní, ale je jasné, že se týká všech evropských zemí a že je nezbytně nutné zvýšit všeobecný zájem o snížení sociální exkluze.

Proto je důležité zaměřit se na vzdělávání dospělých s cílem dosáhnout jejich sociální integrace, samostatné podpory a finanční nezávislosti. Projekt se snaží především poskytnout nové znalosti dospělým členům rodin a upravit jejich perspektivu. Konkrétně je nutné se zaměřit na: posílení rodin za současného zohlednění rodinné dynamiky a všeobecné zlepšení sociálního začlenění rodin.