Το έργο FamilEU οραματίζεται την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού εγχειριδίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ενήλικων εκπαιδευτών και επαγγελματιών που εργάζονται σε τομείς κοινωνικής φροντίδας (προστασίας) για πολλά χρόνια. Ο στόχος του FamilEU είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς κοινωνικής φροντίδας (προστασίας). Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της παροχής κατάρτισης σε μέλη οικογενειών, προκειμένου να υποστηρίζουν άλλα μέλη οικογενειών τους που τα έχουν ανάγκη, διευκολύνοντας την επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά όπου χρειάζεται. Το FamilEU παρέχει το απαραίτητο πρακτικό, θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο για να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να βοηθούν οικογένειες στην ΕΕ να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Η ανάγκη για το έργο προέκυψε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών: μείωση της επαγγελματικής κοινωνικής φροντίδας από το κράτος λόγω του υψηλού κόστους των κοινωνικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η μείωση των δαπανών του κράτους έχει καταστήσει αναγκαία την ευέλικτη κοινωνική πρόνοια. Οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ οι επαγγελματικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας θα πρέπει να προσφέρονται με διαφορετικό τρόπο και λιγότερο κόστος. Η έμφαση, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εστιαστεί στην ενίσχυση των οικογενειών, στην παροχή μακροπρόθεσμων λύσεων και στην εκπαίδευση πολιτών για να είναι λιγότερο εξαρτημένοι από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς για να τους βοηθούν.

Το έργο FamilEU φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να προωθήσει καινοτόμες μαθησιακές δυνατότητες σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, αξιοποιώντας τις ικανότητές τους. Το έργο οραματίζεται την ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ενήλικων μελών οικογενειών με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές των κοινωνικών λειτουργών.

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση του έργου εναρμονίζεται με τις πολιτικές της ΕΕ και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020: μία χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμα και ασφαλή κοινωνία, στην οποία όλοι οι πολίτες βιώνουν την κοινωνική συνοχή και έχουν ευκαιρίες για παραγωγικότητα και απασχόληση. Το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση ενήλικων μελών οικογενειών με κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα προκειμένου να βελτιώσουν την κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή τους ως πολίτες, όπως προβλέπεται με βάση το Horizon 2020. Το έργο στοχεύει στο να αποτελέσει συγκεκριμένη δράση για την επίτευξη των στόχων του Horizon 2020. Το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού αν και διαφέρει στις ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη συχνότητα και την έντασή του, εντούτοις υπάρχει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, για αυτό και θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός τρόπος δράσης για τη μείωσή του.

Το έργο αποτελεί μία νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, της προσωπικής τους ανάπτυξης και της οικονομικής υποστήριξης. Το έργο οραματίζεται να εφοδιάσει τις οικογένειες με νέες δεξιότητες και διαφορετικές συμπεριφορές, εστιάζοντας στα θετικά τους στοιχεία για να βελτιωθεί η κοινωνική τους ένταξη.