Το FamilEU στοχεύει στο να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια σε κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας (προστασίας) και να εκπαιδεύσει ενήλικα μέλη οικογενειών, προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε μέλη της οικογένειάς τους που έχουν ανάγκη, ώστε να πετύχουν την (επαν)ένταξή τους τόσο στην κοινωνία, όσο και στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα, το , FamilEU στοχεύει στην:

  • Χρήση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να ενισχυθούν οι καινοτόμες και μαθησιακές κοινότητες για τους πολίτες της ΕΕ για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους.
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενήλικων μελών οικογενειών με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές των κοινωνικών λειτουργών.
  • Επανεξέταση των πολιτικών και ανάλυση των κενών (ή ελλείψεων) σε σχέση με τους πόρους και τις προσεγγίσεις στην παροχή κοινωνικής φροντίδας (προστασίας).
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εγχειριδίου που θα παρέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σε εμπλεκόμενους φορείς του έργου για το πώς να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό υλικό του FamilEU στις καθημερινές τους δραστηριότητες, πώς να το χρησιμοποιούν ως μέρος της εκπαίδευσής τους και πώς τα εκπαιδευτικά εργαλεία, οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιούνται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS.
  • Παροχή κατάρτισης σε ενήλικα μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα για βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης και της συμμετοχής τους ως πολίτες.
  • Ανάπτυξη μίας εφαρμογής για κινητά και μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα περιέχει το εγχειρίδιο του FamilEU, τις ψηφιακές μαθησιακές δραστηριότητες/ εργαλεία και τα διαδικτυακά μαθήματα.