FamilEU má za cieľ predovšetkým rozvoj digitálnej príručky pre lektorov vzdelávania dospelých a profesionálov, ktorí pracujú v oblasti ochrany rodiny a majú už niekoľkoročnú skúsenosť v obore.

Úlohou projektu FamilEU je vychovať a vedomostne pripraviť sociálnych pracovníkov a iných relevantných predstaviteľov v oblasti sociálnej starostlivosti, a taktiež poskytovať tréning pre členov znevýhodnených rodín, ktorí nadobudnú znalosť a schopnosť podporovať svojho znevýhodneného člena rodiny a uľahčiť mu tak celkovú integráciu do spoločnosti.

FamiEU poskytuje nevyhnutné praktické, teoretické a pedagogické štruktúry na školenie profesionálnych sociálnych pracovníkov aby boli kompetentní vzdelávať EU rodiny, tak aby boli schopné efektívne čeliť sociálnym, ekonomickým a iným výkyvom.

Počas posledných dekád sa však ukázali mnohé negatívne dopady tohto rozvoja: rozširuje náklady na profesionálnu podporu rodinám, pretože práve sociálna podpora zo strany štátu sa stáva nepostačujúcou a zaznamenáva mnohé trhliny v procese.

Organizácia celkovej sociálnej pomoci musím byť predovšetkým ohodnotená. Profesionáli musia vedieť poskytnúť pomoc rôznymi cestami, s nižšími nákladmi, so silným zameraním na posilnenie znevýhodnených rodín, zameriavať sa na dlhodobé riešenie problému a trénovať obyvateľstvo, ktoré bude v neposlednom rade čoraz menej vyžadovať profesionálnu pomoc.

Preto sa FamilEU usiluje integrovať možnosti a potenciál súčasnej digitalizácie a hľadá inovatívne vzdelávacie prostriedky a spoločenstvá pre občanov EÚ, ktoré by zvýšili kapacitu a celkovú vedomostnú úroveň v oblasti sociálnych služieb a hľadá ich celkovú dostupnosť.

Vízia projektu FamilEU je rozvoj Online-tréningových modulov na budovanie rozvoja mladých a dospelých členov rodín so sociálno-ekonomickými problémami aby vystupovali ako znalí sociálni pracovníci.

Filozofia projektu je smerovaná tak ako sú smerované Európske politiky a rozvojové plány na obdobie do roku 2020/ Horizon 2020/: budovať spoločnú, inovatívnu a bezpečnú spoločnosť , v ktorej obyvatelia budú zažívať spoločenskú integritu a budú rozvíjať možnosti pre produkciu a zamestnanie. Tento projekt sa zameriava na vytvorenie takých školiacich a tréningových postupov pre dospelých členov rodín žijúcich v nepriaznivej životnej situácií, ktoré sú súčasťou inklúzie propagovanej v pláne Horizon 2020. Projekt FamilEU má možnosť sa tak stať jednou z aktivít na dosiahnutie cieľov Horizon 2020.

Problém sociálneho vylúčenia je rôznorodý a mení sa na základe krajín, rozsahu, kvantity, ale je zrejmé, že existuje v každej Európskej krajine a je nevyhnutné vytvoriť všeobecný záujem na znižovanie sociálneho vylúčenia v spoločnosti.

Preto je dôležité zameranie sa na vzdelávanie dospelých pre ich sociálnu integráciu, samostatnú podporu a finančnú nezávislosť. Projekt predovšetkým vidí možnosť rozšírenia znalostí a zručností pre dospelých/mladých členov rodín. Konkrétne je potrebné sa zameriavať na : posilňovanie rodín pri zohľadňovaní neustálych dynamických zmien na všeobecné posilnenie sociálnej inklúzie rodín.