Úlohou projektu FamilEU je vychovať a vedomostne pripraviť sociálnych pracovníkov a ostatných relevantných predstaviteľov v oblasti sociálnej starostlivosti, a taktiež poskytovať tréning pre členov znevýhodnených rodín, ktorí nadobudnú znalosť a schopnosť podporovať svojho znevýhodneného člena rodiny a uľahčiť celkovú integráciu do spoločnosti.

Súčasné tendencie a dynamické zmeny v sociálnoekonomických trendoch v spoločnosti sa predovšetkým týkajú rodiny ako takej a podmieňujú sa kroky pre jej rozvoj v spoločnosti.

Špeciálnym zameraním/cieľom FamilEU je:

  • Integrovať možnosti a potenciál súčasnej digitalizácie a hľadať inovatívne vzdelávacie prostriedky a spoločenstvá pre občanov EÚ, ktoré by zvýšili celkovú vedomostnú úroveň.
  • Vybudovanie online tréningových modulov na vytvorenie takej vedomostnej úrovne členov rodín, kde by títo členovia nadobudli znalosti podobné sociálnym pracovníkom.
  • Realizácia prieskumových aktivít a analýz v súčasných politikách týkajúcich sa sociálnej starostlivosti, a následné nachádzanie medzier v prístupoch.
  • Vytvorenie štruktúry on-line príručky, ktorá bude predstavovať základný podklad pre odborné subjekty zainteresované v projekte FamilEU. Táto príručka bude predstavovať postupy ako správne integrovať tréningové moduly FamilEU do už existujúcej vzdelávacej štruktúry tej ktorej organizácie a postupy ako tieto moduly byť akreditované systémom ECTS.
  • Poskytovanie takého vzdelávacieho programu pre dospelých, samotných členov rodín nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej alebo ekonomickej situácií aby sa ľahšie integrovali do spoločenského života krajiny.
  • V neposlednom rade vytvorenie Mobilnej aplikácie a E-learningovej platformy, ktorá bude obsahovať samotnú príručku projektu, digitálne školiace aktivity, nástroje a online moduly na zvyšovanie vzdelanosti.