Hľadať

KTP je nezisková organizácia, ktorej základnou činnosťou je vzdelávanie dospelých. Členovia organizácie sú zameraný na rozvoj, adaptáciu a inovácie v oblasti kreatívnych a inovatívnych vzdelávacích produktov, metód a seminárov pre dospelých. Od roku 2005 bola spoločnosť zainteresovaná ako didaktický expert do rôznych vzdelávacích projektov prinášajúc nové metodologické a didaktické praktiky a odborné skúsenosti vo forme pedagogického poradenstva, tréningov, prezentácií a seminárov. Členovia KTP a zamestnanci sú odborní profesionáli z oblasti psychológie, vzdelávania, didaktickej a metodologickej výučby, médií, sociálnych médií. Popri kvalifikovanom a odbornom tíme, ktorým KTP disponuje, organizácia spolupracuje s rôznymi externými špecialistami v odbore psychológie, médií, reklamy a vzdelávania.

INNOVADE LI LTD je SME organizácia sídliaca na Cypre. Tím INNOVADE pozostáva z profesionálov, ktorý majú už niekoľko ročné skúsenosti v oblasti podnikania, inovácií, budovania podnikateľského prostredia, rozvoja Eco podnikania a šírenie kultúrneho rozmachu. Okrem spomenutých profesií sa organizácia venuje ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a školení v odbore finančného manažmentu, súdneho a právneho poradenstva, strategického myslenia, postupov podnikania a hospodárenia a v neposlednom rade odbornému personálnemu rozvoju a koučingu. Výsledkom odborného vzdelávania je dosiahnutie pozitívnych zmien v osobnostnom rozvoji, akademickom rozvoji a tréningov. Základným cieľom organizácie je kontinuálna adaptácia nových trendov, technológií, operatívnych metód, ktoré sa odzrkadľujú od súčasných potrieb klienta a berú do úvahy súčasný ekonomický stav a Eco-systém s podstatným zreteľom na rozvoj sociálnej inklúzie a adaptácie mladých ľudí.

Oxfam Italia Intercultura (OII) je sociálne spoločenstvo, ktoré vzniklo z iniciatívy Oxfam Italia NGOs(OI) a Centro di Documentazione Citta di Arezzo (CDD) za účelom spojenia dlhodobo nadobudnutých odborných a špecializovaných skúsenosti získaných počas dlhodobej praxe v multikultúrnom prostredí za účelom zjednotenia a umožnenia integrácie migrujúcich rodín a ich prístup k lokálnym a miestnym službám, ktoré tak zaistia proces otvorenia multikultúrneho a etnického zjednoteného a existenčného priestoru v talianskych spoločenstvách. Oxfam je medzinárodná konfederácia 17tich nezávislých podporných a rozvojových organizácií spolupracujúc vzájomne za účelom zamedzenia chudoby, nenávisti a diskriminácie po celom svete. Oxfam pracuje v 98 krajinách a jeho hlavným poslaním je vytvorenie sveta bez chudoby a cieľom je zaistiť ľuďom ich právo na život a vlastnú existenciu.

E-C-C je asociácia, ktorá je neziskovou organizáciou, ktorej hlavnou podstatou je interdisciplinárne poradenstvo a vzdelávanie. Podstata asociácie je interdisciplinárny prieskum, poradenstvo a vzdelávanie. ECC spolupracuje s viac ako 20 expertmi, odbornými školiteľmi a lektormi, ktorý majú svoje špecifické oblasti na prieskum, rozvoj a koordináciu v špecifikovaných interdisciplinárnych oblastiach. Vzájomne tak vytvárajú spoluprácu a vzdelávacie moduly pre projekty v Európskych prieskumových a vzdelávacích programoch.

Hlavnú misiou inštitút je vytvorenie samotného rozvoja humánnych/ľudských potrieb v spoločenstve, v závislosti od samotného rozvoja tej ktorej krajiny a potreby rozmachu sociálnych služieb v akýchkoľvek humánnych oblastiach podľa jednotlivých cieľových a vekových skupín obyvateľstva.

Inštitút je verejnou organizáciou Ministerstva Práce, rodiny a sociálnych vecí v krajine a preto si aktivity inštitútu vyžadujú profesionálny prístup, odborné a špecializované poradenstvo v oblasti pracovnej rehabilitácie vo veľmi úzkej spolupráci s Úradom práce a Inštitúciami dôchodkového poistenia a poistenia v invalidite v krajine. Vzájomnou spoluprácou sa vytvára komplex procesov a služieb, ktoré majú dynamický a humánny aspekt. Podstatnou a hlavnou aktivitou inštitútu je príprava a vzdelávanie dospelých a mladých pre adaptáciu a inklúziu v krajine. Implementuje predovšetkým inovatívne postupy, trendy a rozvojové aktivity v oblasti humánnej pomoci a sociálnej adaptácie.

QUALED je nezisková organizácia zameraná na rozvoj vzdelávania dospelých. Tím organizácie sa zameriava na rozvoj, adaptáciu a vytváranie inovatívnych a kreatívnych foriem vzdelávania a to vo forme metodických postupov, seminárov a školení pre dospelých. Od roku 2008 bolo združenie zainteresované ako didaktický expert do rôznych vzdelávacích projektov prinášajúc inovatívne didakticko-metodologické postupy vo forme poradenstva, koučingu, prezentácií a seminárov. Členovia združenia QUALED sú experti z odboru psychológie a koučingu, didakticko-metodologických školiacich postupov , poradenstva a podpory v oblasti nových médií. Organizácia okrem vlastných profesionálov spolupracuje so špecialistami v oblasti psychológie, médií, marketingu a vzdelávania. QUALED sa už v minulosti aktívne zameriaval na rozvoj inovatívnych tréningových nástrojov a modulov v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania dospelých. Vďaka dlhodobej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, na rôznych rozvojových programov nadobudol didakticko-metodologický tím OZ QUALED širší obzor v odbornom vzdelávaní dospelých a postupne tak má možnosť rozširovať svoju oblasť v ktorej vzdeláva.

CARDET je jedno z popredných centier pre prieskum a vzdelávanie v západnej časti Mediteránneho regiónu s celosvetovými skúsenosťami v oblasti návrhu a implementácie projektov, projektového manažmentu, tréningu a odborných seminárov a v neposlednom rade v oblasti E-learningu. CARDET uskutočnil a úspešne ukončil niekoľko významných a pokrokových projektov zameraných na rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania dospelých predovšetkým v oblasti sociálnej práce, podnikania a inovácií. Členmi a výkonnými predstaviteľmi CARDET-u sú medzinárodné a Európske inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania, odborné a expertné školiace centrá, ktoré disponujú odbornými skúsenosťami na rozvoj a inováciu v obore. CARDET hlavne zabezpečuje projektový manažment, propagáciu a integritu vytvorených projektov do programu sociálneho rozvoja a progresu. CARDET spája medzinárodných expertov s desiatkami skúsenosti v špecializovaných odboroch za účelom rozvoja a pevného programového rozmachu vyššieho odborného vzdelávania, inovácií, prieskumu, hodnotenia, sociálneho podnikania, myslenia a v neposlednom rade zameriava svoju činnosť na rozvoj osobnostného a sociálneho rastu jednotlivca. Členovia tímu CARDET sa spoločne podieľali na viac ako 100 projektoch vo viac ako 30-tích krajinách, v prevažnom počte podporované Európskou komisiou, Štátnymi národnými rozvojovými projektmi, spoločnosťou Microsoft, spoločnosťami na rozvoj všeobecného vzdelania, Národnými agentúrami a vládami rôznych krajín po svete. Jednou zo silných stránok organizácie CARDET je schopnosť vytvárať rôznorodé plány v rôznych oblastných kontextoch a v neposlednom rade zaistenie ich samotnú adaptáciu, kontrolu a hodnotenie.

KMOP - predstavuje Rodinné a Detské centrum. Je gréckou neziskovou organizáciou s viac ako 30ročnými skúsenosťami z praxe a vytvára integrovanú podporu a komplex služieb pre rôzne skupiny v ohrození. Sídlo organizácie je v Aténach a za posledné desaťročie rozšíril svoje pôsobnosti na medzinárodnej úrovni, kde vyhľadáva regióny a oblasti kde je primárne potrebná sociálna a odborná pomoc. KMOP ma za hlavný cieľ vytvárať pozitívne predpoklady pre kvalitný život pre ohrozené rodiny a skupiny v krajinách.