FamilEU razvija digitalna učna orodja za usposabljanje trenerjev in strokovnjakov, ki vrsto let delujejo na področju družinskega varstva. Cilj projekta je opremiti socialne delavce in druge ustrezne strokovnjake z uporabnimi znanji na tistih področjih socialnega varstva, ki so potrebna za zagotavljanje usposabljanj odraslih družinskih članov znotraj družin v stiski, ki v krogu družine nudijo podporo pomoči potrebnim družinskim članom pri integraciji v družbo in po potrebi tudi pri vstopu v različna okolja. FamilEU zagotavlja potreben praktični, teoretični in pedagoški okvir za usposabljanje strokovnjakov s področja socialnega dela, da okrepijo družine EU z znanji, z namenom, da bodo le-ti lažje in na učinkovitejši način premagovali socialne, gospodarske in poklicne izzive.

Slabost razvoja je postala očitna v zadnjih nekaj desetletjih: ekspanzija stroškov, ki jih prinaša obseg strokovne podpore družinam, kar povzroča čedalje večje razpoke v na področju zagotavljanja socialne države. Zato je potrebno zagotoviti vzdržen in fleksibilen sistem, ki bo kljub redukciji stroškov ohranjal blaginjo svojih državljanov. Potrebno je pregledati organizacijo znotraj socialne države s pomočjo strokovnjakov, ki lahko s svojimi znanji pripomorejo pri nižanju stroškov, ob večjim poudarku na krepitvi družin z ukrepi, ki zagotavljajo dolgoročne rešitve, in z ustreznimi usposabljanji svojih državljanov, da postanejo manj odvisni od strokovne pomoči.

FamilEU projekt si z vključitvijo digitalnih komunikacijskih kanalov prizadeva k razvoju družbenih okolij v inovativne učeče skupnosti za državljane EU. Z razvijanjem paketov spletnega usposabljanja za krepitev moči bo omogočil odraslemu članu družine s socialno-ekonomskimi problemi, da bo v danih situacijah ravnal kot socialni delavec.

Filozofija in pristop projekta sta skladna s politiko EU in Obzorjem 2020: vključujoča, inovativna in varna družba, v kateri državljani doživljajo socialno kohezijo in možnosti za produktivnost in zaposlovanje. Ta projekt se osredotoča na zagotavljanje usposabljanj za odrasle člane družin, ki se srečujejo s socialnimi ali gospodarskimi težavami in bi lahko na ta način izboljšali socialno vključenost in udeležbo državljanov, kot je začrtano v programu Obzorje 2020. Cilj projekta s svojo vsebino uresničuje vsaj enega od konkretnih ukrepov na poti k doseganju ciljev programa Obzorje 2020. Problem socialne izključenosti je skupen vsem evropskim državam, kljub temu, da se razlikuje po obsegu in po stopnji izključevanja, vendar pa je prizadevanje po zmanjšanju tega družbenega problema skupna težnja vseh evropskih držav.

Novi fokus pri izobraževanju odraslih je na socialni integraciji, samopodpori in finančnih koristi za državo. Projekt bo opremil odrasle družinske člane z novimi veščinami in drugačnem pristopu z: osredotočiti se na prednosti družin, upoštevajoč dinamiko družinskih razmer, z namenom izboljšanja socialne vključenosti družine.